Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov av 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 30 (1996-1997)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 70 (1995-96)
  • Dato: 05.12.1996
  • Utgiver: familie-, kultur- og administrasjonskomiteen