Lov om endringer i rettergangslovene m.m. (kildevern og offentlighet i rettspleien)

Ot.prp. nr. 55 (1997-98), Innst. O. nr. 28 (1998-99), beslutning. O. nr. 34 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 18.12.1998 Innst. O. nr. 28 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.1998

   Behandlet i Odelstinget: 12.01.1999

   Behandlet i Lagtinget: 02.02.1999