Lov om endringer i lov av 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon m.m.

Ot.prp. nr. 63 (1997-98), Innst. O. nr. 53 (1998-99), beslutning. O. nr. 61 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 04.03.1999 Innst. O. nr. 53 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.1999

   Behandlet i Odelstinget: 20.04.1999

   Behandlet i Lagtinget: 27.04.1999