Lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)

Ot.prp. nr. 67 (1997-98), Innst. O. nr. 38 (1998-99), beslutning. O. nr. 43 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 17.02.1999 Innst. O. nr. 38 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.1999

   Behandlet i Odelstinget: 23.02.1999

   Behandlet i Lagtinget: 04.03.1999