Lov om endringar i lov av 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag m.m.

Ot.prp. nr. 69 (1997-98), Innst. O. nr. 7 (1998-99), beslutning. O. nr. 5 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 05.11.1998 Innst. O. nr. 7 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.11.1998

   Behandlet i Odelstinget: 13.11.1998

   Behandlet i Lagtinget: 17.11.1998