Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen og Jan Simonsen om lov om endring i lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven).

Dokument nr. 8:13 (1998-99), Innst. O. nr. 97 (1998-99), beslutning. O. nr. 96 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Carl I. Hagen, Jan Simonsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 10.06.1999 Innst. O. nr. 97 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1999

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.1999

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.1999