Innstilling fra justiskomiteen om lov om midlertidig endring i politiloven (utvidet adgang til visitasjon) og om endring i straffeprosessloven m.v. (ransaking).

Til Odelstinget.

Oslo, i justiskomiteen, den 10. juni 1999.

Kristin Krohn Devold,leder og ordfører. Jan Simonsen,sekretær.