Lov om endringer i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) (saksbehandlingsfrister i forvaltningen)

Ot.prp. nr. 52 (1998-99), Innst. O. nr. 83 (1998-99), beslutning. O. nr. 85 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.06.1999 Innst. O. nr. 83 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1999

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.1999

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.1999