Lov om Schengen informasjonssystem (SIS) og lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover som følge av Schengensamarbeidet

Ot.prp. nr. 56 (1998-99), Innst. O. nr. 89 (1998-99), beslutning. O. nr. 83-84 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.06.1999 Innst. O. nr. 89 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1999

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.1999

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.1999