Lov om endringer i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler

Ot.prp. nr. 75 (1998-99), Innst. O. nr. 80 (1998-99), beslutning. O. nr. 93 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 01.06.1999 Innst. O. nr. 80 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1999

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.1999

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.1999