Lov om endringer i lov av av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting m.m. (Reklame for livssyn og politiske budskap i kringkasting)

Ot.prp. nr. 58 (1998-99), Innst. O. nr. 82 (1998-99), beslutning. O. nr. 88 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 01.06.1999 Innst. O. nr. 82 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1999

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.1999

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.1999