Lov om endring i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

Ot.prp. nr. 40 (1998-99), Innst. O. nr. 70 (1998-99), beslutning. O. nr. 78 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 19.05.1999 Innst. O. nr. 70 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1999

   Behandlet i Odelstinget: 03.06.1999

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1999