Lov om endringer i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven)

Ot.prp. nr. 72 (1998-99), Innst. O. nr. 90 (1998-99), beslutning. O. nr. 90 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 03.06.1999 Innst. O. nr. 90 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1999

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.1999

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.1999