Lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (utdanningspermisjon)

Ot.prp. nr. 68 (1998-1999), Innst. O. nr. 7 (1999-2000), beslutning. O. nr. 10 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 04.11.1999 Innst. O. nr. 7 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.1999

   Behandlet i Odelstinget: 16.11.1999

   Behandlet i Lagtinget: 02.12.1999