Lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v., i lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. og i lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak for å fremme sysselsetting

Ot.prp. nr. 70 (1998-1999), Innst. O. nr. 34 (1999-2000), beslutning. O. nr. 47 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 10.12.1999 Innst. O. nr. 34 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1999

   Behandlet i Odelstinget: 17.12.1999

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.1999