Lov om endring i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4

Ot.prp. nr. 85 (1998-1999), Innst. O. nr. 10 (1999-2000), beslutning. O. nr. 14 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 18.11.1999 Innst. O. nr. 10 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.1999

   Behandlet i Odelstinget: 30.11.1999

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.1999