Endringer i lov av 25. april 1986 nr. 11 om fordeling av utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen

Ot.prp. nr. 91 (1998-1999), Innst. O. nr. 9 (1999-2000), beslutning. O. nr. 15 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.11.1999 Innst. O. nr. 9 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.1999

   Behandlet i Odelstinget: 30.11.1999

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.1999