Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)

Ot.prp. nr. 12 (1997-98), Innst. O. nr. 20 (1997-98) (jf. Ot.prp. nr. 49 (1996-97)), beslutning. O. nr. 24 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 22.01.1998 Innst. O. nr. 20 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.01.1998

   Behandlet i Odelstinget: 10.02.1998

   Behandlet i Lagtinget: 19.02.1998