Lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven)

Ot.prp. nr. 19 (1999-2000), Innst. O. nr. 47 (1999-2000), beslutning. O. nr. 56 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.02.2000 Innst. O. nr. 47 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2000

   Behandlet i Odelstinget: 24.02.2000

   Behandlet i Lagtinget: 07.03.2000