Lov om endring i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste

Ot.prp. nr. 29 (1999-2000), Innst. O. nr. 70 (1999-2000), beslutning. O. nr. 89 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 25.05.2000 Innst. O. nr. 70 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2000

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.2000

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.2000