Lov om vaktvirksomhet

Ot.prp. nr. 54 (1999-2000), Innst. O. nr. 20 (2000-2001), beslutning. O. nr. 15 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 16.11.2000 Innst. O. nr. 20 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2000

   Behandlet i Odelstinget: 24.11.2000

   Behandlet i Lagtinget: 30.11.2000