Lov om endringer i lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd

Ot.prp. nr. 79 (1999-2000), Innst. O. nr. 34 (2000-2001), beslutning. O. nr. 45 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2000 Innst. O. nr. 34 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2000

   Behandlet i Odelstinget: 12.12.2000

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2000