Lov om endringer i lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi

Ot.prp. nr. 93 (1998-1999), Innst. O. nr. 25 (2000-2001), beslutning. O. nr. 19 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 23.11.2000 Innst. O. nr. 25 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2000

   Behandlet i Odelstinget: 30.11.2000

   Behandlet i Lagtinget: 07.12.2000