Lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 2 (2000-2001), Innst. O. nr. 24 (2000-2001), beslutning. O. nr. 32-33 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2000 Innst. O. nr. 24 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2000

   Behandlet i Odelstinget: 30.11.2000

   Behandlet i Lagtinget: 07.12.2000