Lov om endringer i lov 16. juni 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser

Ot.prp. nr. 3 (2000-2001), Innst. O. nr. 26 (2000-2001), beslutning. O. nr. 37 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 23.11.2000 Innst. O. nr. 26 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2000

   Behandlet i Odelstinget: 06.12.2000

   Behandlet i Lagtinget: 13.12.2000