Lov om endring i passloven (økt passgebyr)

Ot.prp. nr. 25 (2000-2001), Innst. O. nr. 30 (2000-2001), beslutning. O. nr. 46 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2000 Innst. O. nr. 30 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2000

   Behandlet i Odelstinget: 12.12.2000

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2000