Lov om gjennomføring i norsk rett av Den internasjonale straffedomstols vedtekter 17. juli 1998 (Roma-vedtektene)

Ot.prp. nr. 95 (2000-2001), Innst. O. nr. 125 (2000-2001), beslutning. O. nr. 119 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2001 Innst. O. nr. 125 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2001

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2001

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2001