Lov om endringar i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer

Ot.prp. nr. 67 (2000-2001), Innst. O. nr. 92 (2000-2001), beslutning. O. nr. 106 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 16.05.2001 Innst. O. nr. 92 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2001

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.2001

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.2001