Lov om endringer i kirkeloven, gravferdsloven og lov om Opplysningsvesenets fond

Ot.prp. nr. 90 (2000-2001), Innst. O. nr. 97 (2000-2001), beslutning. O. nr. 113 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2001 Innst. O. nr. 97 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2001

   Behandlet i Odelstinget: 30.05.2001

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.2001