Lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk

Ot.prp. nr. 40 (2000-2001), Innst. O. nr. 65 (2000-2001), beslutning. O. nr. 87 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 28.03.2001 Innst. O. nr. 65 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.2001

   Behandlet i Odelstinget: 03.05.2001

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.2001