Lov om endringar i lov 29. april 1977 nr. 34 om kommunal forkjøpsrett til leiegårder m.m.

Ot.prp. nr. 45 (2000-2001), Innst. O. nr. 67 (2000-2001), beslutning. O. nr. 80 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 29.03.2001 Innst. O. nr. 67 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2001

   Behandlet i Odelstinget: 23.04.2001

   Behandlet i Lagtinget: 03.05.2001