Lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001), Innst. O. nr. 69 (2000-2001), beslutning. O. nr. 83 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 04.04.2001 Innst. O. nr. 69 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.04.2001

   Behandlet i Odelstinget: 26.04.2001

   Behandlet i Lagtinget: 03.05.2001