Lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 skatteloven (forhøyelse av avskrivningssats for landbruket)

Ot.prp. nr. 50 (2000-2001), Innst. O. nr. 76 (2000-2001), beslutning. O. nr. 100 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 26.04.2001 Innst. O. nr. 76 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2001

   Behandlet i Odelstinget: 28.05.2001

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.2001