Lov om endringar i lov 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel

Ot.prp. nr. 82 (2000-2001), Innst. O. nr. 108 (2000-2001), beslutning. O. nr. 128 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 23.05.2001 Innst. O. nr. 108 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2001

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.2001

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2001