Lov om endring i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v.

Ot.prp. nr. 88 (2000-2001), Innst. O. nr. 109 (2000-2001), beslutning. O. nr. 130 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 23.05.2001 Innst. O. nr. 109 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2001

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.2001

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2001