Forslag fra stortingsrepresentantene Arne Lyngstad, Åse Gunhild Woie Duesund og Jon Lilletun om lov om endring i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). (Ventetid ved skoleskyss)

Dokument nr. 8:119 (2000-2001)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Lovforslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, Arne Lyngstad, Jon Lilletun Saken er til behandling i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (KrF)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget