Lov om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet og lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling

Ot.prp. nr. 8 (2001-2002),jf. Ot.prp. nr. 104 (2000-2001), Innst. O. nr. 19 (2001-2002), beslutning. O. nr. 30 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.12.2001 Innst. O. nr. 19 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2001

   Behandlet i Odelstinget: 15.01.2002

   Behandlet i Lagtinget: 14.02.2002