Lov om endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (petroleumsskatteloven)

Ot.prp. nr. 16 (2001-2002), Innst. O. nr. 2 (2001-2002), beslutning. O. nr. 2 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.11.2001 Innst. O. nr. 2 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2001

   Behandlet i Odelstinget: 22.11.2001

   Behandlet i Lagtinget: 11.12.2001