Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og om endringer i arbeidsmiljøloven

Ot.prp. nr. 28 (2001-2002), Innst. O. nr. 45 (2001-2002), ()

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 30.04.2002 Innst. O. nr. 45 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2002

   Behandlet i Odelstinget: 07.05.2002

   Behandlet i Lagtinget: 28.05.2002