Lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Ot.prp. nr. 25 (2001-2002), Innst. O. nr. 9 (2001-2002), beslutning. O. nr. 5 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2001 Innst. O. nr. 9 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2001

   Behandlet i Odelstinget: 04.12.2001

   Behandlet i Lagtinget: 11.12.2001