Lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (informasjon om ledige stillinger)

Ot.prp. nr. 64 (2001-2002), Innst. O. nr. 49 (2001-2002), beslutning. O. nr. 58 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 16.05.2002 Innst. O. nr. 49 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2002

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 11.06.2002