Lov om endringer i lov 11. juli 1986 nr. 53 om eksamensrett for og statstilskudd til private høyskoler

Ot.prp. nr. 69 (2001-2002), Innst. O. nr. 71 (2001-2002), beslutning. O. nr. 84 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2002 Innst. O. nr. 71 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2002

   Behandlet i Odelstinget: 14.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2002