Lov om endringer i likestillingsloven mv. (plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering mv.)

Ot.prp. nr. 77 (2000-2001), jf. Ot.prp. nr. 6 (2001-2002), Innst. O. nr. 37 (2001-2002), ()

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.03.2002 Innst. O. nr. 37 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.2002

   Behandlet i Odelstinget: 18.04.2002

   Behandlet i Lagtinget: 29.04.2002