Lov om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader

Ot.prp. nr. 57 (2001-2002), Innst. O. nr. 53 (2001-2002), beslutning. O. nr. 66 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 28.05.2002 Innst. O. nr. 53 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2002

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 11.06.2002