Lov om endringer i legemiddelloven og i lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr

Ot.prp. nr. 55 (2001-2002), Innst. O. nr. 53 (2002-2003), beslutning. O. nr. 57 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 12.12.2002 Innst. O. nr. 53 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2002

   Behandlet i Odelstinget: 23.01.2003

   Behandlet i Lagtinget: 28.01.2003