Lov om endring i lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk språkråd

Ot.prp. nr. 95 (2001-2002), Innst. O. nr. 3 (2002-2003), beslutning. O. nr. 13 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 22.10.2002 Innst. O. nr. 3 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.10.2002

   Behandlet i Odelstinget: 12.11.2002

   Behandlet i Lagtinget: 05.12.2002