Lov om endring av lov om offentlig støtte (nye prosedyrereglar)

Ot.prp. nr. 98 (2001-2002), Innst. O. nr. 16 (2002-2003), beslutning. O. nr. 17 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.11.2002 Innst. O. nr. 16 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.2002

   Behandlet i Odelstinget: 28.11.2002

   Behandlet i Lagtinget: 05.12.2002