Lov om endringar i lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi (forbod mot terapeutisk kloning m.m.)

Ot.prp. nr. 108 (2001-2002), Innst. O. nr. 25 (2002-2003), beslutning. O. nr. 21 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 21.11.2002 Innst. O. nr. 25 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2002

   Behandlet i Odelstinget: 28.11.2002

   Behandlet i Lagtinget: 05.12.2002