Lov om endring i lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettlova)

Ot.prp. nr. 37 (2002-2003), Innst. O. nr. 66 (2002-2003), beslutning. O. nr. 74 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 20.02.2003 Innst. O. nr. 66 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.2003

   Behandlet i Odelstinget: 18.03.2003

   Behandlet i Lagtinget: 01.04.2003