Lov om endringer i folketrygdloven (egenandelstak 2)

Ot.prp. nr. 4 (2002-2003), Innst. O. nr. 44 (2002-2003), beslutning. O. nr. 49 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 10.12.2002 Innst. O. nr. 44 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2002

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.2002

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.2002